Actitud i funció de les persones educadores

Si en veritat creiem que cada nen i cada nena és protagonista del seu aprenentatge entenem que la funció de les educadores no és pas el d’ensenyar res sinó el de planificar i organitzar l’ambient  educatiu i acompanyar els infants en la seva activitat a partir de la confiança i el respecte.

La persona educadora estableix vincles afectius amb els infants i les famílies.

La tasca educativa exigeix organitzar i facilitar espais estables on els nens i nenes puguin orientar-se, jugar i explorar de manera autònoma, així com d’altres on puguin estar sols o en grup molt reduït .

Proporcionarà un entorn ric en relacions, oportunitats i reptes que donin resposta als interessos del nens i nenes  i que ampliïn i diversifiquin les experiències viscudes en el seu context familiar.

Cal que l’educadora respecti i aculli les diferències individuals tan en la forma de ser com en els ritmes, estils i processos d’aprenentatge, atenent a la diversitat.

La persona educadora retornarà als infants una imatge positiva de si mateixos i els encoratjarà cap a noves experiències.

La mestra proposarà materials que promoguin la iniciativa i la creativitat i estimulin la curiositat natural dels infants.

Atendrà  les necessitats de cada infant i a les del grup en les activitats de la vida quotidiana, amb una actitud flexible.

Oferirà el seu ajut en a l’hora de resoldre conflictes quan per si mateixos no hagin aconseguit resoldre’ls.

Pensem que cal facilitar que els infants prenguin les seves pròpies decisions, que utilitzin els seus propis recursos, gaudeixin dels seus èxits i aprenguin a tolerar la frustració

L’educadora exercirà l’observació, la verbalització de les accions  i les emocions i  prepararà  la documentació de l’activitat diària  de manera sistemàtica i compartirà amb les famílies la tasca educativa portada a terme dins l’escola.

Creiem de vital importància el caràcter autocrític de la persona educadora i l’afany per formar-se de manera continuada enriquint-se professionalment i personalment.