Projecte educatiu

El PROJECTE DE GINESTA

La nostra escola està situada al carrer Jacint Rius,1-3 del barri de Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat  i està destinada a  l’atenció i d’acompanyament dels processos aprenentatge  dels nens i nenes.

Està construïda en una sola planta i envoltada en gran part per zona enjardinada. Disposa  de sis estances amb equipades per infants de quatre mesos a tres anys, amb zones per l’ higiene i el descans així com sortides als espais exterior.

Ginesta és una escoleta petita i  donem diversitat de funcions als espais comuns com el vestíbul, els passadissos i la sala d’usos múltiples. Així doncs al vestíbul hi tenim el raconet de famílies amb la petita biblioteca podent fer-hi estada mirant contes plegats.

A la sala polivalent li donem la funció de menjador dels grups de gran i sala d’estar que compartim amb les activitats de caràcter transversal  com el teatre, les audicions, el conte… Gaudim dels jardins de grans i petits així com d’un petit espais per famílies a l’exterior on poden quedar per les seves petites trobades. 

D’aquesta manera és com la funció educadora de Ginesta no queda reduïda a les estances sinó estesa a tots el racons de  l’escola. 

Repartim les sis estances en :

Un espai per els més menuts, de 4 mesos a l’any  (8 infants)

  • Dos espais per el nens i nenes d’un any a dos ( 13 infants cadascun ) 
  • Tres espais per els infants de 2 a 3 anys ( 16 nens i nenes a cada grup)

Iniciem curs al setembre i l’acabem a juny. 

Al mes de juliol oferim el servei opcional de Casal d’estiu. 

Oferim els serveis de menjador, acollida al matí  i permanència  a la tarda com a serveis complementaris que poden tenir caràcter fix o  ocasional. 

L’equip de l’escola el formem  la directora del centre, sis educadores de referència, dues educadores de suport, l’equip de reforç per les estones del migdia  i l’acolliment, la cuinera i les netejadores.

El nostre Projecte Educatiu rau en la creença que l’escola és “un lloc per créixer, aprendre i ser feliç”, partint d’un acompanyament respectuós a cadascun dels infants i les seves famílies.   

Per assolir el nostre projecte partim d’aquells trets que ens donen identitat com escola:

  • Som una escola catalana arrelada a la terra i oberta al territori, que te per llengua vehicular el català si bé mostra tot el seu respecte a les llengües maternes dels que hi conviuen.
  • Som una escola democràtica
  • Som una escola plural, multicultural i solidaria 
  • Pretenem formar persones amb criteri oferint un acompanyament des del respecte i la llibertat.
  • Som una escola coeducadora, oberta i integradora, respectuosa amb la diversitat.

Per ser coherents amb el nostre projecte treballem a partir de la convicció que l’infant és competent, actiu, una persona amb drets i capacitats al que volem acompanyar en el procés de desenvolupament i d’aprenentatge. 

Ens proposem  fer-ho tot estimant-los i tenint-ne cura, procurant que se sentin segurs  i també oferint-los un conjunt d’experiències que estimulin la seva curiositat i ganes d’aprendre. 

Som conscients que l’aprenentatge parteix de l’ interès i l’emoció que l’infant sent i és per això que procurem que les propostes de joc, els espais i els materials siguin el més obertes i riques possible, oferint-los la llibertat de tria i estimulant actituds positives en el seu dia a dia. 

Entenem que el procés educatiu recau en tota la comunitat i que junts famílies i educadores treballem per afavorir l’aprenentatge  i donar-los acompanyament educatiu des de les diferents funcions que ens atribuïm. Si bé reconeixem les famílies com a principals protagonistes en la criança dels seus fills i filles i respectem les singularitats individuals.